T Ř Í K R Á L O V É P R O H L Á Š E N Í Moravského Národního Kongresu 2016

23.01.2016 14:26

T Ř Í K R Á L O V É   P R O H L Á Š E N Í   M N K  2016

k senátorům Senátu a k poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu 

 

 

M O R A V S K Ý  N Á R O D N Í  K O N G R E S

Nám. Karla IV., č. 24, 628 00 Brno, Morava, ČR

420+511 112 122, e-mail: imorel@seznam.cz

Vážené poslankyně a senátorky,

vážení poslanci a senátoři.

V návaznosti na výsledky sčítání obyvatel v České republice v roce 2011, kdy se k moravské národnosti přihlásilo 630 897 obyvatel (z toho 108 423 občanů v kombinaci s národností českou, slezskou, slovenskou, atd.), s odvoláním na práva a svobody, jež jsou součástí Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, Vás žádáme o zákonné uznání moravské národnosti v České republice.

 

Naši žádost odůvodňujeme následujícími skutečnostmi:

 

1.      Při sčítání lidu, domů a bytů v České republice v roce 1991 se přihlásilo k moravské národnosti v tehdejším Československu 1 363 313 občanů, v roce 2001 se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku k moravské národnosti přihlásilo 380 474 občanů a v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo 630 897 občanů České republiky, což dokladuje, že Moravané existují.

 

2.      V odst. 2. čl. 3. Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky je uvedeno: „Každý má právo svobodně se rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoliv ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřujícího k odnárodňování“.

 

 

3.      V České republice je občanům moravské národnosti odmítán jak národní statut, tak i práva národnostní menšiny a jsou považováni za občany většinové společnosti České republiky, což vede k jejich přezírání a k zařazování pod českou národnost, což je zjevným porušováním Ústavy České republiky.

 

4.      Dosavadní odmítání existence svébytného moravského národa ze strany představitelů České republiky, falešně a účelově odůvodňované chybějící jazykovou a kulturní odlišností od národa českého je zpochybnitelné, neboť i když Rakušané mluví německy, jsou světovým společenstvím přijímáni jako samostatný národ. Stejně tak to platí pro Brazilce, kteří nejsou Portugalci a rovněž Argentince, kteří nejsou Španělé.

 

5.      V mezinárodním paktu o občanských a politických právech, který je součástí právního pořádku České republiky se v odst. 1., čl. 1. uvádí: „Všechny národy mají právo na sebeurčení“ a v odst. 3., čl. 1. se uvádí: „Státy smluvní paktu, včetně těch států, které jsou odpovědny za správu nesamostatných a poručenských území, budou podporovat uskutečnění práva na sebeurčení a budou toto právo respektovat v souladu s ustanovením Charty Organizace spojených národů“.

 

6.      Svébytnost moravské národnosti v České republice by měla být mimo jiné uznána i novelizací zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Zde, vedle národního společenství občanů české národnosti a národnostních menšin žijících v České republice, žádáme i uvedení občanů národnosti moravské, jako příslušníků svébytného národního společenství.

 

7.      Proto Vám zasíláme návrh novely zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, včetně důvodové zprávy a věříme, že podáte návrh na její projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následně i v Senátu Parlamentu České republiky.

 

Dáno v Brně dne 6. ledna 2016.

 

 

 

 

Ing. Jiří Kachlík, CSc.               Ing. Jiří Drápela, Eq.M.              Ing. Josef Pecl, CSc.

Viceprezident MNK                  Kancléř MNK                              Prezident MNK

 

Návrh novely zákona 2016

 

Návrh novely zákona č. 273/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

 

 

Parlament České republiky svým usnesením přijal novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

 

 

Hlava I.

Úvodní ustanovení.

§2 Vymezení základních pojmů.

Odst. 2. Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české a moravské národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti

Zdroj:www.mnk.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode