Strana Moravané zveřejnila kandidátku pro říjnové volby do krajského zastupitelstva

17.07.2016 15:50

Kandidátka je zveřejněna na volebním webu strany zde: https://volby.moravane.cz/?kraj=JMK

andidátka je zveřejněna na volebním webu strany zde: https://volby.moravane.cz/?kraj=JMK


VOLEBNÍ PROGRAM: 

Úvod 

Moravané považují současný stav regionální samosprávy nejen na jižní Moravě za tristní: kraje nedisponují dostatečnými vlastními finančními prostředky, kompetencemi ani vhodným územním vymezením k výkonu skutečné samosprávy či zajištění bezpečnosti svých obyvatel, současná krajská politická reprezentace navíc postupuje zcela netransparentně a nedůrazně. Jsme stranou, která má sídlo na jižní Moravě, na rozdíl od dosud vládnoucích stran, jež jsou pouze nesvéprávnými filiálkami svých pražských centrál. 

Z krátkodobého pohledu příštího funkčního období budeme prosazovat zcela transparentní výkon krajské samosprávy, analýzu současného stavu samosprávy a její funkčnosti, podpoříme rozvoj kultury i udržitelný rozvoj našeho regionu v oblasti dopravy, zaměstnanosti a bezpečnosti. Budeme se soustředit na oblast regionálního školství. Prohloubíme spolupráci s jihomoravskými obcemi, pomůžeme jim s čerpáním evropských dotací. Rozvineme spolupráci se sousedními regiony Moravy, Čech, Dolního Rakouska či Slovenska. 

Z dlouhodobého pohledu budeme usilovat o zahájení komunikace s ostatními moravskými kraji, jejichž sloučení je přirozené z pohledu geografického, výhodné z pohledu ekonomického a spravedlivé z hlediska historického. Definitivní zlepšení či vytvoření skutečného systému samosprávy pak přinese přetvoření ČR na spolkový stát (po vzoru Rakouska, Německa či Švýcarska) složený ze zemí Čechy, Morava a Slezsko + Praha se svými vlastními zemskými sněmy a při respektování jejich historických hranic v maximální možné míře (sporné otázky vyřeší místní referenda). Vhodné bude rovněž zcela oddělit státní správu (okresy, stát) od samosprávy (obce, země), jelikož současný systém je záměrně zcela nepřehledný a nezajišťuje skutečnou samosprávu a ochranu občanů před státní byrokracií a zvůlí. 

Vzdělávání 

Střední školství je sice formálně v kompetenci kraje, ve skutečnosti však kraj pouze přelévá peníze z pražského centra do jihomoravských škol, což je velmi drahé – jedná se pouze o hru na samosprávu a přináší to zbytečnou a obrovskou byrokratickou zátěž. Z tohoto důvodu zahájíme diskuzi s představiteli ostatních krajů i centrálních úřadů o nápravě tohoto stavu. Podporujeme reformu regionálního školství ve smyslu financování škol prioritně na učitele, nikoliv na žáka, což vedlo pouze k tlaku na kvantitu – tento systém ohrožuje existenci škol v menších obcích, jejichž zánik nedovolíme. Jsme přesvědčeni, že dobře placení učitelé budou těmi nejlepšími průvodci našich dětí a nabídnou jim to nejlepší vzdělávání – v rámci legislativní iniciativy proto budeme navrhovat vyrovnání platů pedagogů s obdobnými vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci, kraje pak mohou zajistit zvýšení odměn vynikajícím pedagogům. 

Navrhujeme zavedení výuky moravských reálií do rámcových vzdělávacích plánů a školních vzdělávacích programů: je nesmysl, aby se děti na našich školách biflovaly detaily z dějin Prahy, netušily však nic o vývoji Moravského markrabství, neznaly slavné moravské osobnosti, neovládaly naše písně, tance, nářečí, neznaly naše tradice. Proto podpoříme ty projekty, které povedou naši mládež k lásce a respektu k moravské kultuře a minulosti – podporujeme umělecké školy a spolky, které se věnují moravským tradicím a kultuře; oceníme ty osobnosti, které se o obnovu moravské vzdělanosti a kultury nejvíce zaslouží. Nesouhlasíme s budováním umělé krajské identity občanů a vyhazováním veřejných peněz na tyto účely, ctíme především celozemskou identitu obyvatel Moravy.

Budeme podporovat partnerství našich škol s obdobnými institucemi v našich partnerských regionech; budeme iniciovat rozvoj spolupráce našich středních škol s moravskými univerzitami. Dále budeme prosazovat ty projekty, které zlepší materiální stav školních budov v krajské správě, zajistí jejich bezbariérovost a vzdělávání učiní dostupné pro všechny bez ohledu na jejich handicapy nejrůznějšího typu v duchu inkluze a integrace – podpoříme zavádění asistentů pedagoga a školních psychologů do našich škol, podpoříme zaměstnanost lidí s handicapem. Nepodporujeme montovny, podporujeme obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy oblasti IKT a hi-tech, které nás dovedou k úspěchu ve světě „průmyslu 4.0“. 

Krajská samospráva, finance 

Usilujeme o větší transparentnost krajské samosprávy – považujeme za šokující, že výpisy usnesení Rady JMK nejsou již několik let k dispozici veřejnosti na internetu. Pomocí legislativní iniciativy budou Moravané usilovat o posílení kompetencí a financí regionální samosprávy, zahájíme diskuzi o reformě krajské samosprávy ve smyslu slučování krajů – dle principů subsidiarity by kompetence i finance měly být co nejblíže občanovi a tam, kde je to funkční, což současný systém ignoruje. Prosazujeme ten model, kdy jsou veřejné peníze rozděleny na třetiny mezi stát, regiony a obce – podíl obcí na sdílených daních vzrostl podle zákona o rozpočtovém určení daní na 21,4 %; u krajů je to pouhých 7,9 %. V centru tedy zůstává celých 70,7 % daňových příjmů, což je nehorázné. 

Urychlíme územní rozvoj kraje, a to v úzké spolupráci s obcemi a pod občanskou kontrolou. Podporujeme ankety, debaty i krajská referenda o významných projektech ovlivňujících směřování regionu na mnoho desetiletí dopředu, a to na základě důkladně zpracovaných odborných materiálů a komplexně vedené veřejné diskuze. Kraj si určí priority a jasná pravidla, podle nichž budou moci spolky a další subjekty získávat dotace na svoje projekty. Finanční prostředky budeme vydávat převážně tehdy, bude-li zajištěna jejich multiplikace v souvislosti s novým rozpočtovým obdobím EU. Krajský rozpočet musí být v době ekonomického růstu vyrovnaný. Podpoříme projekty vedoucí k zastavení vylidňování obcí, budeme hledat investice pro regiony postižené nezaměstnaností (Hodonínsko, Znojemsko). V rámci zákonodárné iniciativy kraje navrhneme vyrovnání platů v moravských krajích platům pražským – není možné, aby za stejnou práci ve veřejném sektoru dostávali lidé na Moravě zaplaceno podstatně hůř než ve státním centru, jak se ukazuje například u zaměstnanců České pošty. Rovněž budeme iniciovat odstranění nespravedlnosti v nerovném odměňování žen a mužů za stejnou práci. 

Doprava 

IDS JMK považujeme v mnoha aspektech za užitečný, je však možné jej rozvíjet a zlevnit. Doprava se musí rozvíjet na základě přirozené spádovosti, která kopíruje moravské zemské hranice, nikoliv v hranicích uměle vytvořených krajů – je nesmysl ukončovat vlaky tam, kde končí umělé krajské hranice – IDS JMK přesahuje významem krajské (i státní) hranice. Je nutné ve spolupráci se státem rekonstruovat a obnovovat železniční síť jako páteř veřejné dopravy v regionu. V tomto funkčním období je nutné zahájit přestavbu brněnského hlavního nádraží s návazností na MHD, zkapacitnit trať Brno-Přerov, zajistit kvalitní železniční spojeni Brna s Olomoucí, Znojmem či Jihlavou, iniciovat zahájení přípravy výstavby stavby sítě vysokorychlostních vlaků (VRT). Iniciujme zvýšení bezpečnosti u „silnic smrti“ I/38 ze Znojma na Jihlavu, I/50 z Vyškova do Brna, I/53 ze Znojma do Brna, I/54 mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem na Hodonínsku a I/43 vedoucí z Brna na Svitavy. Je nutné zajistit kvalitní severojižní spojení dálničního typu Svitavy – Brno – Pohořelice – Vídeň, rychlostní spojení Brno – Pohořelice – Znojmo, zajistit obchvaty obcí. Podporujeme rozšíření dálnice D1 na trojpruh mezi Holubicemi a Kývalkou. Tranzit na silnice nižší třídy nepatří. Podpoříme zavádění systému park and ride v Brně. Podpoříme rozvoj sítě bezpečných cyklostezek. Podporujeme nákup autobusů na zemní plyn. Podporujeme výstavbu tzv. severojižního kolejového diametru v brněnské aglomeraci. Prosadíme rozvoj letecké dopravy a mezinárodního letiště Brno-Tuřany. 

Kultura 

Prastará a přebohatá moravská kultura dokázala přežít zrušení Moravskoslezské země totalitním režimem v roce 1948 a neohrožuje ji ani existence krajů nerespektujících zemské hranice. Jelikož se jedná o největší bohatství naší země, zaslouží si velkorysou podporu i od Jihomoravského kraje, byť ten samou svojí existencí moravskou kulturu a identitu vlastně ničí. Kultura je pevně spjata s náboženskými tradicemi na našem území, nejedná se o mrtvé muzejní vitríny, nýbrž žité tradice hodů, krojovaných průvodů, cimbálových muzik, slavností vína, mluvených nářečí, historických oslav apod. Podporujeme každoroční dny za Moravu v Brně i dalších obcích našeho regionu, při nichž si připomínáme kulturu a tradice naší země. Prosadíme vyvěšování moravské zemské vlajky (žluto-červená bikolora s moravskou orlicí) na krajských budovách při významných příležitostech. Podporujeme obnovu a udržovaní moravských tradic typu hodů, pomůžeme s obnovou autentických místních krojů. Moravská kultura má však i svoji moderní podobu, která je omezena pouze fantazií žijících umělců, jejichž tvůrčí svoboda nesmí být nikým zpochybňována. 

K naší kultuře patří péče o kulturní památky – budeme iniciovat, aby např. hrad Veveří (byť není v majetku kraje), který svým významem odpovídá českému Karlštejnu, byl v takovém stavu, jako jeho šťastnější český protějšek. Krajské kulturní příspěvkové organizace volají po zásadní reformě. I Moravské zemské muzeum má značné rezervy ve své činnosti, jistě i tam můžeme iniciovat cestu k nápravě, byť není zřizováno krajem. Jsme odsouzeni spolupracovat s Ministerstvem kultury a NPÚ, přesto se pokusme udělat pro moravské památky a jejich záchranu maximum. Zavedeme také skutečnou, nejen předstíranou, péči o archeologické památky, které jsou podle novely Památkového zákona majetkem kraje. Nedopustíme další záměrné beztrestné ničení archeologických lokalit staviteli a developery, aniž by byly archeologické památky důkladně zdokumentovány a vyzvednuty. Vzhledem k neúčinnému památkovému zákonu aplikujeme v těchto případech § 228 trestního zákoníku – poškození cizí věci. 

Podporujeme návrat Slovanské epopeje do Moravského Krumlova, který se díky své dlouhodobé péči zasloužil o záchranu této památky a má na ni morální právo; A. Mucha sice epopej odkázal Praze (která má na rozdíl od Krumlova tisíce jiných atraktivních turistických cílů), ale jen s tou podmínkou, že Praha vybuduje zvláštní prostory na její vystavování, což ani za sto let nedokázala. 

(Eko)turistika, lázeňství 

V našem koutu Moravy je neuvěřitelně vysoká koncentrace kulturních památek i krásné přírody na poměrně malé rozloze. I když stát podporuje hlavně pražský turismus, dokážeme přivést turisty i na jih Moravy – podporujeme zachování a rozvoj leteckého spojení s bavorskou metropolí Mnichovem, které má přínos i pro oblast rozvoje ekonomiky. Zkvalitnění turistických lázeňských služeb přiměje turisty trávit zde více než jedno dopoledne na cestě mezi Prahou a Budapeští, nebo Vídní a Krakovem, proto podporujeme investice mj. do lázeňského komplexu v Pasohlávkách. Vzdělání v oblasti historie Moravy pak umožní našim občanům využít potenciál míst spjatých s významnými osobnostmi i momenty moravských dějin a znovuobjevit krásy naší kultury, tradic či architektury. Zcela zanedbaná je například oblast moravské gastroturistiky. Lidé si však musí uvědomit, že nenabízíme jakousi druhořadou variantu české kultury, že se jedná o svébytnou a prastarou moravskou kulturu, na niž musí být patřičně hrdí. 

Sport 

Podporujeme transparentnost v systému podpory sportovních organizací se zaměřením se na sport mládežnický a amatérský. Usilujeme o vytvoření zemských lig zahrnujících sportovní oddíly na území Moravské země. Podporujeme výstavbu sportovního centra Za Lužánkami, které bude zahrnovat Moravský zemský hokejový a fotbalový stadion s dostatečnou kapacitou. Podporujeme zachování MotoGP v Brně pod názvem Velká cena Moravy (Grand Prix Moravia), a to za podmínky zcela transparentního financování, kdy na komerční podnik neúměrně nedoplácí daňový poplatník. 

Ekologie 

Obrovským problémem jižní Moravy se stalo sucho i záplavy. Podpoříme šetrné zacházení se zemědělskou půdou, uvedení krajiny do stavu, kdy bude přirozeně zadržovat vodu, budeme budovat protipovodňová opatření, ne však za cenu likvidace dalších obcí a ekologicky cenných lokalit. Budeme pokračovat v rozvoji sítě čistíren odpadních vod i v malých obcích. Budeme iniciovat, aby chráněná území na Moravě nebyla označena českým lvem (znakem Čech), ale moravskou orlicí (znakem Moravy). Podpoříme rozvoj ekologické dopravy hromadné (rozvoj IDS-JMK) i individuální (rozvoj sítě pro elektromobily), zaměříme se na budování obchvatů obcí. Podporujeme recyklování komunálních odpadů v maximální možné míře. Podporujeme projekty vedoucí k úspoře energií. Podporujeme projekty ze všech oblastí života vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji. Odmítáme, aby stát rozhodl o umístění jaderného úložiště na území našeho regionu bez souhlasu jeho občanů. 

Venkov, vinařství 

Venkov a jeho obyvatelé stojí tradičně mimo sféru zájmu krajských politiků. Představitelé znevýhodněných obcí musí mít své slovo při rozdělování krajských dotací a při tomto procesu jim musí být poskytnut maximální servis. Podporujeme tradiční prodej sudového, tedy stáčeného vína, nesouhlasíme s jeho zdražením, nesouhlasíme se zaváděním neekologických jednorázových nádob. Zamezíme šikaně provozovatelů sklepů ze strany úřadů, které požadují splnění moderních norem u více než sto let starých objektů. 

Bezpečnost 

Bezpečnost chápeme nejen v úzkém slova smyslu jako udržování veřejného pořádku, zabezpečení hranic apod., ale i jako širokou škálu problémů týkajících se např. energetické bezpečnosti, ochrany vodních zdrojů, dlouhodobě udržitelného rozvoje apod. V současné době napětí v Evropě z důvodu hrozby teroristických útoků je nutné posílit bezpečnost našich občanů. Proto požadujeme větší informovanost a kompetence pro starosty obcí, propracovanou strategii a koordinaci bezpečnostních složek na území Moravy (krizové plány), spolupráci s našimi partnery z okolních zemí a další účinná opatření vedoucí k zlepšení bezpečnostní situace na Moravě. Zintenzivníme boj s gangy pašeráků lidí, kteří se nelegálně obohacují na utrpení jiných. Podporujeme zvýšenou ostrahu Schengenské hranice. 

Zdravotní a sociální péče 

Myslíme si, že o potřebné se má postarat především rodina, která k tomu musí mít vyhovující podmínky; ne vždy je to však možné. Zajistíme proto kvalitní a důstojnou zdravotní péči pro pacienty bez rozdílu věku či velikosti a dostupnosti místa bydliště. Budeme hledat cestu k modernizaci LDN, aby jejich stav odpovídal 21., nikoliv 19. století – jelikož bylo rozhodnuto o vybudování nové porodnice v Brně-Bohunicích, může být přestavěn historický areál porodnice na Obilním trhu právě pro účely moderní péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Podporujeme hospicovou péči a především domácí péči o tento typ pacientů, je-li to možné. Budeme spolupracovat s ostatními zřizovateli nemocnic. Zvýšíme dostupnost zařízení pro seniory. Preferujeme takové sociální programy, které navracejí lidi zpět do produktivního života, nikoliv ty, které z nich činí osoby závislé na libovůli státu – i zde platí, že prevence je levnější a účinnější než řešení závažných sociálních patologií. Podpoříme rodiny, aby tyto nelehké životní situace dokázaly zvládat co nejlépe samy s minimálními zásahy státu. Kvalitní instituce poskytující zdravotní a sociální služby musí mít jistotu udržitelného financování na delší časové období než je např. jeden rok. 

Made in Moravia 

Moravané podporují produkci kvalitních regionálních potravin i jiných výrobků; navrhujeme propagaci značky kvality typu „Made in Moravia“. Podporujeme rozvoj moravského vinařství, ekologického zemědělství, farmářských trhů, bedýnkového prodeje apod.  

Převzato z: www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Strana-Moravane-zverejnila-kandidatku-pro-rijnove-volby-do-krajskeho-zastupitelstva-445046

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode