Poznámky k odpovědi ministra J. Chvojky na interpelaci poslance P. Blažka

20.04.2017 09:22

  Ministr J. Chvojka se v závěru své odpovědi dovolává Rámcové smlouvy o ochraně

národnostních menšin, již ČR předložila dne 1. dubna 1999 generálnímu tajemníkovi RE.
Ministr zde nemá pravdu, nebo má pravdu jen částečně. Jeho informace je totiž neúplná a
zamlčuje, co lze považovat za závažné a důlležité.
Vše začalo dokumentem Posudek komise „Stellung der Kommision zum Antrag der
Tschechischen Republik auf Beitritt zur Europǎischen Union“, který byl zveřejněn Komisí
Evropského Společenství v Bruselu, 15. 07. 1997.
V Posudku komise bylo kostatováno, že v tehdejší ČR je vše v úplném pořádku s
vyjímkou Cigánů, jimž je, podle Posudku komise, činěna křivda ze všech stran a již jsou
všestranně znevýhodňováni. V uvedeném Posudu komise nebyla uvedena ani zmínka o
Moravanech či o Moravě!
Bylo po prvním sečítání lidu, jež bylo sprostě a bezohledně Prahou zmanipulováno.
Dovolím si připomnět, že tehdy, pět minut po dvanácté, se mně podařilo přesvědčit federální
poslankyni paní Dr. Alenu Ovčačíkovu o nezbytnosti a naléhavosti vystoupit. Jako
poslankyni FS ČSFR jí nemohli zabránit, aby vystoupila v TV. Vystoupila večer, těsně před
sečítáním. Vyzvala občany, aby si moravskou národnost, díky Praze na sečítacích arších
chybící, na sečítací archy dopsali sami. Doslova natruc šovinistické Praze tak bylo dosaženo
výborného výsledku, jejž všichni známe. Ale to jen na okraj k tehdejšímu i dnešnímu
postavení Moravanů a Moravy. Vraťme se ke vzpomenutému problému s dokumentem RE –
Posudkem komise.
Bylo zřejmé, že v oficiálním dokumentu, a tím nesporně uvedený Posudek komise je,
jsou uvedena konstatování falešná a klamná, že Posudek komise byl Prahou zmanipulován a
že celý Posudek komise tedy neříká pravdu, že zamlčuje stálou snahu Prahy likvidovat
Moravany jako národ a z Moravy si udělat pouhou kolonii.
Moravské a Slezské Informační Centrum proti Posudku komise protestovalo. Písemný
protest byl doplněn o sedmistránkové Zdůvodněním protestu. Zdůvodnění protestu nese
název: „Commentary to the German text of the Opinion of the Commision for Application of
the s.c. Czech Republic to join the Europen Union“ „Komentář k německému textu Posudek
komise pro přihlášku (žádost) tzv. České Republiky pro přijetí do Evropské Unie“.
Zdůvodnění protestu uvádí např.: „tím, že kritisovaný Posudek komise presentuje tzv.
ČR jako demokratický stát, zajišťující většinu požadovaných kriterií pro kandidující státy,
Posudek komise tak utajuje závažné skutečnosti reálné situace v tzv. ČR, jež o této situaci
nesvědčí, naopak prokazují, že ČR je reliktem totality.“ Následně pak Zdůvodnění protestu
na sedmi stranách rozvání výhrady k nepravdivosti a k nerelevanci Posudku komise.
S odvoláním na konkretní odstavce či paragrafy Posudku komise Zdůvodnění protestu
uvádí konkretní výhrady a vyvrací jednotlivá konstatování Posudku komise:
v historickém a geopolitickém kontextu,
ve vazbě ke tvorbě státní exekutivy,
k zajišťování spravedlnosti,
k lidským právům,
ke právům občanským a politickým,
ke právům menšin,
a rozsáhleji se věnuje nepravdám, uvedeným v Posudku komise k ekonomickému a
sociálnímu vývoji.

 Dopisem č.j. 013762 ze dne 06. 05. 1998 Evropský parlament jménem generálního
sekretáře EP poděkoval za obdržený podnět a informoval, že stížnost byla předána petičnímu
výboru k posouzení zda jde o petici. Dále je doporučeno, že s č.j. L – 18/98 se lze obracet
přímo k petičnímu výboru EP.
Korespondence s petičním výborem se protáhla do května 2000. Vše je
dokumentováno a uloženo v Moravském zemském archivu pod: Moravica – MaSIC.
Písemný protest MaSIC proti Posudku komise byl využit i následně, později. Byl první
delegací Moravanů přivezen do EP Brusel a při jednání v září 2001 byl předán zástupcům
EFA EP se žádostí o podporu a jeho další projednání.
Je ke zvážení, zda dnes nás zatupující europoslanci by celou causu, tehdy nevyřízenou,
neměli otevřít znovu. Je také ke zvážení, zda a jak je k tomu přimět.
Uvedená fakta nicméně výrazně zpochybňují jeden z argumentů, na němž staví ministr
svou odpověď na interpelaci. Mohou tak být snad užitečná ke zpochybnění problematické
odpovědi ministra na interpelaci.

 Josef Pecl

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode