Ministerstvo dopravy podpořilo modernizaci trati Brno-Přerov

03.09.2015 12:59

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý 1. září rozhodla o modernizaci železniční trati Brno – Přerov. Zvolená varianta počítá s modernizací celé trati na rychlost 200 km/h. Zkracuje cestovní dobu Brno – Přerov na 30 minut a Brno – Ostrava na 77 minut, což jsou časy nabízející potřebný cestovní komfort.

Studie proveditelnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí ministerstva, má za sebou úspěšné projednání s evropskou agenturou JASPERS. Otevírá se tím možnost financování stavby z evropských zdrojů.

Zdvoukolejnění trati umožní zvýšit počet dálkových vlaků z Brna do Ostravy, Olomouce a Zlína, ale také obsloužit obce mezi Rousínovem a Vyškovem rychlou regionální osobní dopravou. To se projevilo i v očekávaném nárůstu počtu přepravených cestujících ze 7 tis. na 17,25 tis. osob denně v nejzatíženějším úseku. Chystaná modernizace trati Brno-Přerov vede k řadě náročných přeložek trati, ale je v souladu s územními plány obcí na trase a dotčených krajů. Celkové investiční náklady studie stanovila na 35,405 mld. Kč, odhadovaný termín zahájení provozu je v roce 2025.

Podkladem k  rozhodnutí ministerstva byla studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sdružením společností SUDOP Brno s. r. o. a MCO a. s. V ní byly posuzovány typově různé varianty, od prostého zdvoukolejnění současné trati bez zlepšení směrových poměrů, přes varianty modernizace pro rychlost 160 až 200 km/h až po varianty s novými úseky vysokorychlostních tratí. Studie proveditelnosti navrhla projektové varianty po technické stránce, posoudila jejich dopravní technologii, přepravní model, územní průchodnost a zhodnotila především jejich ekonomickou efektivitu metodou CBA (porovnání nákladů a přínosů).

Studie zahrnula do porovnání také varianty kombinující novostavbu charakteru vysokorychlostní trati pro dálkovou osobní dopravu a rekonstrukci stávající jednokolejné trati pro osobní regionální, meziregionální a nákladní dopravu. Tyto varianty ale při vysokých investičních nákladech (46 až 68 mld. Kč) neprokázaly takový přínos, aby mohly být obhajitelné pro financování z veřejných prostředků. Ekonomickou efektivitu posuzovala studie podle standardní metodiky s výhledem 30 let od zprovoznění stavby. Studie byla úspěšně projednána s agenturou JASPERS, což dává předpoklad k financování stavby z nástroje CEF (Connecting Europe Facility) a Operačního programu Doprava.

Trať Brno – Přerov je významnou spojnicí jižní a severní Moravy, ale náleží také do evropské železniční sítě TEN-T, a to jako součást hlavní sítě pro osobní dopravu. Evropská unie ve svých plánech počítá na tomto spojení s vysokorychlostní železnicí s rychlostí 200 km/h. Jedná se o první schválený úsek budoucího systému rychlých spojení a zásadní signál, že se ČR hlásí k progresivním trendům moderní železnice.

Převzato z: www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ministerstvo-dopravy-podporilo-modernizaci-trati-Brno-Prerov-397624

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode