III. list Tesalonickým - Střípky z Moravské epopeje

21.07.2021 06:51

tuto epištolu sv. Pavla církvi v řecké Tessalonice (česky Soluni) asi budete v Novém Zákoně hledat marně,

 zde je její text: 

Já Pavel z Tarsu služebník a apoštol našeho Pána Ježíše Krista drahým bratřím z Tesalonické církve Konstantinu a Metoději vyslaným na apoštolskou misi. 

Drazí bratři, ač již nemáme možnosti, rozděleni propastí věků, se potkati v těle, jsem podrobně od Ducha Svatého zpraven o Vaší cestě. Radujte se drazí bratři v Kristu, že jste byli vybráni na tak důležitou misi zvěstování evangelia národům pohanským severně od Dunaje. Vaše poslání dané Vám císařem východu je velice významné, máte národům východu přinést evangelium o zvěsti Jeho Slova v jim srozumitelném jazyce v překladu oproštěném od chyb římských latiníků. Je mi známo, že ve vaší době dědicové římského biskupství nedrží litery ani smyslu Písma a evangeliíí a nad Jeho Slovo povýšili lidskou tradici a navíc hovoříť jazykem již pozbylým významu, kterému málo z těch, co mají být Slovem zasaženi, rozumí. Pročež náš Pán Vám bude skrze svého Ducha nápomocen, byste učinili dobrý překlad Jeho zaslíbení a přivedli tamní lid k pokání a obrácení se k němu. Vím i o protivenství, která vás očekávají, králové vás zprvu přijmou, následně odmítnou., tak jak učinili i našemu Pánu. Vládce tohoto světa skrze své služebníky v Římě a Evropě, vám bude činiti nástrahy, ale i když vaše dílo zdánlivě vykoření, to navzdory jeho úsilí své ovoce ponese. I když zprvu v jiných zemích než kam právě odcházíte. A Pán si Vaše dílo použije i v budoucnu, kdy skrze ně pošle služebníky a proroky, aby usvědčili svět a odhalili pravdu o té nevěstce zmiňované v Knize Jeho zjevení. A tak i díky Vám poznají lidé pravdu a tato je osvobodí.

Tony Satyra

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode